©
КОНТАКТИ:
  • Недвижими имоти
 Ние имаме значим опит във всички аспекти на сделките с недвижими имоти и тяхното финансиране, включително придобивания, продажби на портфолио от имоти, управление на инвестиционни фондове за недвижими имоти, продажби, наеми, лизинг, строителство и мениджмънт на проекти и обекти.
  • Дружества
 Ние предлагаме широка гама от корпоративни услуги на дружества, включително дружества със специална инвестиционна цел. Представляваме дружества във всички аспекти на корпоративния живот – от учредяването на компанията, през нейното развитие и опериране в бизнес среда, до евентуалната й ликвидация.
  • Данъци
Ние предоставяме данъчни консултации. Докато всичките ни усилия са насочени към избягване на противоречия, понякога желаните от клиента резултати могат да бъдат постигнати само чрез обжалване по административен или съдебен път на данъчни актове, като в тези случаи се ангажираме и с процесуално представителство. 
  • Процесуално представителство
Ние представляваме клиенти по широк кръг от правни спорове в България, включително по граждански, търговски и административни дела и се явяваме като процесуални представители в съдилища, арбитражи и пред административни органи.
  • Медиация 
Ние предоставяме услуги по медиация като алтернативен способ за разрешаване на правни и неправни спорове. Предмет на медиация могат да бъдат граждански, търговски, трудови, семейни и административни спорове, както и други спорове между физически и/или юридически лица.
  • Мениджмънт и финансови услуги
Ние предлагаме мултидисциплинарен подход, позволяващ постигането на креативни бизнес решения.  Нашето специализирано дъщерно дружество – Бългериън Америкън Мениджмънт Къмпани ЕООД, предоставя финансови и мениджмънт услуги в сферата на недвижимите имоти.
ул. "Иван Вазов"№29, вх. Б, София 1000, България
office@todorov-law.com